O kolorach i jak je łączyć | About colors and how to combine them

Tytułem wstępu, jeśli jesteś na moim blogu po raz pierwszy:

Niniejszy wpis należy do serii Baza Wiedzy, w której chcę poruszać zagadnienia z różnych dziedzin wiążących się z naszym hobby, m.in. malarstwa, rodzajów chemii modelarskiej, akcesoriów i narzędzi itd. Artykuły te mają być zbiorem informacji zarówno dla początkujących jak i nieco bardziej zaawansowanych modelarzy i malarzy. Informacje w tych artykułach umieszczać będę od najbardziej podstawowych do coraz bardziej zaawansowanych, więc jeśli w trakcie czytania uznasz, że ”to już wiesz”, być może w kolejnych akapitach znajdziesz coś nowego dla siebie.Kolejność tematów pojawiających się w tej serii jest całkowicie subiektywna.

By way of introduction, if this is your first time on my blog:

This post belongs to the Knowledge Base series, in which I want to discuss issues from various fields related to our hobby, incl. painting, types of modeling chemicals, accessories and tools, etc. These articles are intended to be a collection of information for both beginners and slightly more advanced modelers and painters. The information in these articles will be from the most basic to more and more advanced, so if while reading you find that „you already know it”, you may find something new for you in the following paragraphs. The order of topics in this series is completely subjective. Enjoy reading.

Po publikacji pierwszego artykułu z serii Baza Wiedzy niektórzy sugerowali mi, że było tam zbyt wiele tekstu, bo dzisiejszy odbiorca woli materiały w formie wideo. W takim razie dzisiaj zaleję Cię tsunami tekstu, ale wydaje mi się, że ten temat jest bardzo istotny jeśli chce się zrozumieć jak działają używane przez nas farbki i dlaczego przy mieszaniu zachowują się tak, a nie inaczej. Spróbuję nauczyć Cię myśleć jak farba. Oczywiście jak poprzednio zaproponuję Ci także niejeden materiał wideo, coby nie zmęczyć Cię nadto czytaniem 😉

After the publication of the first article in the Knowledge Base series, some of you suggested to me that there was too much text, because today’s audience prefers video material. In that case, today I will flood you with a tsunami of the text, but I think that this topic is very important if you want to understand how the paints we use work and why when mixing they behave the way they do. I’ll try to teach you to think like a paint. Of course, as before, I will also offer you more than one video material, so as not to tire you too much with reading 😉

Author: John Anvik

1. Czym jest kolor | What is color

Zacznijmy od całkowitych podstaw i ustalmy czym jest kolor (inaczej zwany barwą). Mógłbym tu zacząć zasypywać Cię definicjami typu: ”promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego”, ale raczej w tym momencie skończyłoby się Twoje czytanie 😛 Wolę przedstawić to trochę bardziej po ludzku. Zacznijmy od tego, że kolor jest złudzeniem, wrażeniem wywoływanym przez Twój mózg. Pewnie pamiętasz ze szkoły (a jeśli wciąż chodzisz do szkoły i jeszcze Cię tego nie uczyli, to dowiesz się wcześniej), że światło emitowane przez nasze Słońce to tak naprawdę pewien rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, a to co nazywamy światłem widzialnym to promieniowanie o określonych długościach fal.

Let’s start with the basics and determine what a color is. I could start to overwhelm you with definitions like: „electromagnetic radiation in the visible light range”, but this is where your reading would end 😛 I prefer to present it a little more humanly. Let’s start with the fact that color is an illusion, an impression made by your brain. You probably remember from school (and if you still go to school and they haven’t taught you yet, you’ll find out earlier) that the light emitted by our Sun is actually some kind of electromagnetic radiation, and what we call visible light is radiation of certain wavelengths.

Żeby nie wchodzić za bardzo w fizyczne definicje, w uproszczeniu kolory składowe światła, które są dla nas widoczne to: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski, indygo i fioletowy. Wszystkie te kolory nałożone na siebie dają nam światło białe, czyli właśnie światło słoneczne. Światło pada na przedmiot, odbija się od niego i to odbite światło po dotarciu do Twojego oka zostaje zinterpretowane przez mózg jako kolor. To tak w telegraficznym skrócie, ale jest to istotne jeśli masz rozumieć czemu kolory podczas mieszania zachowują się tak, a nie inaczej.

In order not to go too far into physical definitions, in simple terms, the constituent colors of the light that are visible to us are: red, orange, yellow, green, cyan, blue, indigo and purple. All these colors put together give us white light, which is sunlight. Light hits an object, it bounces off it, and this reflected light is interpreted by the brain as a color when it reaches your eye. It is so in a nutshell, but it is important if you are to understand why the colors behave the way when you mix them.

2. Jak mieszają się kolory | How the colors mix

Krótkie objaśnienie jak nasze oczy odbierają światło i jak mózg interpretuje kolory
A brief explanation of how our eyes perceive light and how the brain interprets colors

Opisany wyżej sposób mieszania się kolorów nazywamy syntezą addytywną, jej przykładem jest model RGB używany w ekranie, na którym czytasz to zdanie, lub właśnie mieszanie się składowych kolorów światła słonecznego. W tym modelu dodając do siebie kolejne kolory światła stopniowo zbliżamy się do otrzymania bieli, tak jak pokazano to na króciutkim filmie poniżej (na marginesie chciałbym wspomnieć, że był to chyba mój ulubiony eksperyment jaki przeprowadzaliśmy w szkole na lekcji fizyki).

The method of color mixing described above is called additive synthesis, an example of which is the RGB model used in the screen on which you are reading this sentence, or just mixing the components of the colors of sunlight. In this model, by adding new colors of light, we gradually get closer to obtaining white, as shown in the short video below (by the way, I would like to mention that it was probably my favorite experiment that we carried out at school during the physics lesson).

W tym miejscu chciałbym chwilowo zostawić temat światła i przejść w rejony bliższe naszym sercom – farby, barwniki, pigmenty i tak dalej. Konkretnie mam na myśli syntezę subtraktywną.

At this point, I would like to leave the subject of light for a while and move on to areas closer to our hearts – paints, dyes, pigments, and so on. Specifically, I mean subtractive synthesis.

Jest to zjawisko „przeciwne” do syntezy addytywnej, ponieważ tutaj kolory będziemy od siebie odejmować 😉 W miarę mieszania ze sobą kolejnych barw zbliżamy się w stronę czerni. Zachodzi ono wszędzie tam, gdzie stosujemy substancje zawierające jakiś pigment, np. farby (przykładem może być stosowany w drukarstwie model CMYK). Możesz zapytać: „no dobrze, ale DLACZEGO im więcej kolorów ze sobą zmieszam, tym ciemniejszy kolor mi wychodzi?”. Zostało to obłędnie wytłumaczone w poniższym filmie.

It is a phenomenon „opposite” to additive synthesis, because here we will subtract colors from each other;) As we mix successive colors, we are getting closer to black. It occurs wherever we use substances containing some pigment, e.g. paints (an example can be the CMYK model used in printing). You may ask: „okay, but WHY the more colors I mix, the darker the color comes out?”. This was insanely explained in the video below.

Podsumujmy czego na razie się dowiedzieliśmy:
1. Kolor jest sposobem w jaki nasz mózg interpretuje światło.
2. Aby jakiś przedmiot był dla nas widoczny musi odbić się od niego światło.
3. Taki przedmiot pochłonie część fal świetlnych, a odbije do naszych oczu tylko pozostałe z nich, jeśli odbija światło zielone to w takim kolorze będziemy go widzieć.
4. Dodając do siebie kolejne kolory farb, uzyskujemy efekt coraz bliżej czerni, ponieważ pigmenty zawarte w naszej mieszance odbijają coraz mniej światła.

Let’s summarize what we have learned so far:
1. Color is the way our brain interprets light.
2. In order for an object to be visible to us, light must reflect from it.
3. Such an object will absorb some light waves and reflect only the remaining ones to our eyes, if it reflects green light, we will see it in this color.
4. By adding new colors of paints together, we get the effect closer and closer to black, because the pigments contained in our mix reflect less and less light.

3. Czym jest farba | What is paint

W powyższym filmie padł termin ”kolory komplementarne”, lub inaczej kolory dopełniające. Jest to więc idealny moment żebym wyjaśnił czym właściwie są farby i o co chodzi z tą teorią koloru.

In the above video, the term „complementary colors”, or in other words, complementary colors was used. So this is the perfect moment for me to explain what paints actually are and what this color theory is all about.

Farba to substancja, która składa się z dwóch lub więcej składników. Te dwa podstawowe składniki to pigment i spoiwo, pierwszy to to co nadaje farbie koloru, drugi to medium, które ma łączyć cząsteczki pigmentu w jednolitą masę (jak w kuchni woda mąkę). W zależności od rodzaju i jakości farby, oprócz tych dwóch elementów w składzie możemy (lecz nie musimy) znaleźć: wypełniacze, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, lakiery i cały szereg innych specyfików. Rodzajom farb planuję poświęcić w przyszłości oddzielny artykuł.

A paint is a substance that consists of two or more components. These two basic ingredients are the pigment and the binder, the first is what gives the paint color, the second is the medium that is to combine the pigment particles into a homogeneous mass (like water, flour in the kitchen). Depending on the type and quality of the paint, in addition to these two elements, we can (but do not have to) find: fillers, thinners, solvents, varnishes and a whole range of other specifics. I plan to devote a separate article to the types of paints in the future.

Na razie skupię się na pigmentach zawartych w farbach i ich mieszankach. Jeśli farba zawiera w sobie tylko jeden rodzaj pigmentu możemy powiedzieć, że jest to czysty kolor. Farba taka zachowuje się dużo bardziej przewidywalnie podczas mieszania jej z innym czystym kolorem. Często się jednak zdarza, że dany kolor farby jest efektem wymieszania kilku różnych pigmentów (jest to tak zwany kolor złożony), z reguły jeden z nich jest dominujący pod względem ilości i determinuje odcień, tzn. do jakiej grupy kolorów będzie należeć otrzymana farba: zieleni, brązów, błękitów itd. Pozostałe użyte pigmenty najczęściej wpływają na to jakie będą finalne jasność i nasycenie uzyskanego koloru.

For now, I will focus on the pigments contained in paints and their mixtures. If the paint contains only one type of pigment, we can say that it is pure color. This paint behaves much more predictably when mixed with another pure color. However, it often happens that a given color of paint is the result of mixing several different pigments (it is the so-called complex color), usually one of them is dominant in terms of quantity and determines the hue, i.e. to which color group the obtained paint will belong: green , browns, blues etc. The remaining pigments used most often affect the final brightness and saturation of the color obtained.

Przez to, że w takim złożonym kolorze mamy „ukryte” inne kolory, farba będzie zachowywać się mniej przewidywalnie. Podczas mieszania z inną farbą Twoje ukryte kolory będą reagować z nią zmieniając finalny wynik. Bardzo zwięźle i przystępnie zostało to przedstawione na filmie poniżej.

Due to the fact that in such a complex color we have „hidden” other colors, the paint will behave less predictably. When you mix with another paint, your hidden colors will react with it, changing the final result. It is presented very succinctly and accessible in the video below.

4. Teoria koloru | Color theory

No dobrze, a czym jest ta wcześniej wspomniana teoria koloru? Jest to nauka o tym jak kolory oddziałują między sobą i jak są odbierane przez ludzi mózg. W tym materiale skupię się na kwestiach, które możesz zastosować przy malowaniu Twoich figurek. Poniżej znajduje się bardzo proste koło kolorów.

Okay, what is the aforementioned color theory? It is the study of how colors interact with each other and how they are perceived by the human brain. In this material, I will focus on issues that you can apply when painting your figurines. Below is a very simple color wheel.

3 podstawowe kolory kolory w tym kole to: żółty, czerwony i niebieski.

The 3 primary colors colors in this circle are: yellow, red and blue.

Mieszając ze sobą kolory podstawowe otrzymujemy kolory II stopnia. Kolejno: z czerwonego i żółtego – pomarańczowy, z czerwonego i niebieskiego – fioletowy, z niebieskiego i żółtego – zielony.

By mixing the primary colors with each other, we obtain 2nd degree colors. In order: from red and yellow – orange, from red and blue – purple, from blue and yellow – green.

Idąc dalej zmieszaj ze sobą sąsiadujące kolory z powyższego obrazka, otrzymasz w ten sposób pośrednie tony nazywane kolorami III stopnia.

Going further, mix the adjacent colors from the picture above, you will get intermediate tones called 3rd degree colors.

W ten sposób można mieszać dalej ze sobą otrzymane kolory, aby otrzymywać pośrednie kolory kolejnych stopni. Otrzymane kolory możemy subiektywnie podzielić na ciepłe i chłodne. Ciepłe barwy to takie, które są przesunięte w stronę czerwieni, a barwy chłodne to te przesunięte w stronę błękitu.

In this way, the obtained colors can be mixed with each other in order to obtain the intermediate colors of the subsequent degrees. The resulting colors can be subjectively divided into warm and cool. Warm colors are those that are shifted towards red, and cool colors are those that are shifted towards blue.

Poprzez dodawanie do koloru bieli, lub czerni jesteśmy w stanie uzyskać różne odcienie tej samej barwy.

By adding white or black to the color, we are able to obtain different shades of the same color.

5. Łączenie barw | Combining colors

Skoro już wiesz spośród jakich kolorów możesz wybierać, pora dowiedzieć się jak łączyć je ze sobą. Pierwsza opcja to łączenie różnych odcieni tego samego koloru.

Now that you know which colors you can choose from, it’s time to find out how to combine them with each other. The first option is to combine different shades of the same color.

Druga to łączenie kolorów komplementarnych (uzupełniających/dopełniających), czyli kolorów znajdujących się po przeciwnych stronach koła kolorów. Tworzy to bardzo atrakcyjne wizualnie i wyraziste kontrasty.

The second is to combine complementary colors, that is, colors on opposite sides of the color wheel. This creates very visually attractive and expressive contrasts.

Jeśli nie chcesz uzyskać aż tak wyrazistego kontrastu proponuję Ci zastosować tzw. kolory rozdzielone-komplementarne. W tym schemacie wybierasz jeden kolor główny i jako dwa dodatkowe wybierasz kolory sąsiadujące z jego kolorem dopełniającym.

If you do not want to get such an expressive contrast, I suggest you use the so-called split-complementary colors. In this scheme, you choose one main color and choose colors adjacent to its complementary color as the two additional colors.

Kolejnym sposobem łączenia kolorów jest wybór kolorów analogicznych, czyli dwóch, trzech, czterech (czasem nawet pięciu) kolorów sąsiadujących ze sobą na kole barw.

Another way to combine colors is to choose analogous colors, i.e. two, three, four (sometimes even five) colors adjacent to each other on the color wheel.

Trzy kolory możemy połączyć ze sobą korzystając ze schematu triady, czyli barw oddalonych od siebie nawzajem o taką samą odległość na kole barw. Jeśli nie chcesz uzyskać chaosu na swojej pracy warto, aby jeden z kolorów był dominujący, a pozostałe dwa służyły za zakcenty.

The three colors can be connected with each other using the triad scheme, i.e. colors spaced from each other by the same distance on the color wheel. If you do not want to get chaos in your work, it is worth making one of the colors dominant and the other two as accents.

Można też połączyć ze sobą cztery kolory, na podobnej zasadzie co powyżej, nazywamy to tetradą. Wybierasz sobie dwie pary kolorów komplementarnych oddalonych od siebie o stałą odległość. Pamiętaj, że podobnie jak w przypadku triady, w tetradzie dobrze jest ustanowić jeden dominujący kolor i akcentować go pozostałymi.

You can also combine four colors with each other, similar to the above principle, we call it a tetrad. You choose two pairs of complementary colors separated by a constant distance. Remember that, as with the triad, it is a good idea to establish one dominant color and accentuate it with the others.

Opisane przeze mnie powyżej sposoby łączenia kolorów nie są prawem i łamanie ich nie grozi co prawda śmiercią, ale znacząco pomagają one w osiągnięciu ciekawych efektów na swoich pracach. Jeśli chcesz, łącz je ze sobą, łam je do woli, ale rób to świadomie 😉 Zagadka dla Ciebie, który schemat kolorystyczny z opisanych powyżej został użyty przy malowaniu tego modelu?

The methods of combining colors described above are not a law and breaking them may not be fatal, but they significantly help in achieving interesting effects on your works. If you want, combine them with each other, break them at will, but do it consciously;) A riddle for you, which color scheme from the ones described above was used when painting this model?

Zdjęcie wykonane na wystawie prac podczas festiwalu Kontrast 2021.
Photo taken at the exhibition of works during the Kontrast 2021 festival.

6. Jak mieszać farby | How to mix paints

No dobrze, omówiłem już z Tobą czym są kolory, jak się ze sobą mieszają, czym są farby i dlaczego niektóre się tak ładnie ze sobą nie mieszają jak inne, teraz ustaliliśmy jak łączyć ze sobą kolory na pracy. Poniżej umieszczam kilka filmów opisujących jak mieszać ze sobą farby, aby uzyskiwać taki kolor jaki się chce.

Well, I have already discussed with you what colors are, how they blend with each other, what paints are and why some do not mix so nicely as others, now we have figured out how to combine the colors on the work. Below are a few videos on how to mix paints to get the color you want.

Szczerze polecam Ci zapoznać się z całą jego serią „How to paint”.
I sincerely recommend you to watch his entire series „How to paint”.

Jeśli ominął Cię mój poprzedni artykuł, w którym pisałem o kolorze żółtym (zachęcam do nadrobienia), poniżej umieszczam moim zdaniem genialny film o uzyskiwaniu kolorów podstawowych poprzez mieszanie kolorów II stopnia. W drugiej części wideo poruszane jest zagadnienie ogólnego mieszania barw metodą Bruce’a MacEvoy’a. Jeśli chcesz pobrać koło kolorów autorstwa MacEvoy’a kliknij tutaj.

If you missed my previous article where I wrote about yellow (I urge you to catch up), below I put in my opinion a brilliant video about getting primary colors by mixing 2nd degree colors. The second part of the video deals with general color mixing by Bruce MacEvoy’s method. If you want to download the MacEvoy’s color wheel click here.

Na koniec nauki mieszania farb zachęcam do obejrzenia smakowitego wyzwania polegającego na dobieraniu kolorów do zadanych przedmiotów.

Finally, I encourage you to watch the delicious challenge of choosing colors for the items you choose.

7. Psychologia koloru | Color psychology

Ostatnim zagadnieniem, które może pomóc Ci w wyborze kolorów, których użyjesz na swojej figurce, jest „psychologia kolorów”, czyli to jak kolory są przez nas odbierane i jak na nas wpływają. Może to być bardzo istotne jeśli zechcesz uzyskać konkretny efekt wizualny.

The last issue that can help you choose the colors you will use on your figurine is „color psychology”, which is how colors are perceived by us and how they affect us. This can be very important if you want to achieve a specific visual effect.

Nie chcę teraz kazać Ci wczytywać się w prace licencjackie studentów psychologii, ale rozumienie podstaw tego zagadnienia może znacząco ułatwić Ci życie podczas zabaw z kolorem. Jeśli szukasz bardziej rozrywkowego podejścia do tematu psychologii kolorów zachęcam Cię do obejrzenia poniższego filmu, jak i zapoznania się z innymi materiałami tego autora. Analizuje on kolory używane w kinowych produkcjach i jaki efekt mają one wywołać na widzu. Brzmi znajomo? Nie różni się to zbytnio od naszego hobby, z jedyną różnicą, że tutaj mamy statyczny obiekt, a tam ruchomy obraz.

I don’t want to make you read the bachelor’s theses of psychology students now, but understanding the basics of this issue can make your life much easier while playing with color. If you are looking for a more entertaining approach to the subject of color psychology, I encourage you to watch the video below as well as watch other materials by this author. He analyzes the colors used in cinematic productions and what effect they are supposed to have on the viewer. Sounds familiar? It’s not much different from our hobby, with the only difference being a static object here and a moving image there.

Dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że uznasz ten artykuł za pomocny i merytorycznie wartościowy. Jeśli jednak znajdziesz gdzieś błąd, lub stwierdzisz, że zapomniałem o czymś istotnym, daj mi znać, a ja to poprawię 😉 Zachęcam Cię do komentowania w sekcji poniżej, lub na Facebooku, oraz jeśli znasz kogoś komu ten materiał mógły się przydać, śmiało możesz mu go udostępnić, odpowiedni przycisk znajduje się poniżej.

That’s it for today. I hope you will find this article helpful and substantively valuable. However, if you find a mistake somewhere, or you find that I have forgotten something important, let me know and I will correct it;) I encourage you to comment in the section below or on Facebook, and if you know someone who could use this material, go ahead share it with him, the corresponding button is below.

Do następnego razu,
Furiusz.

Till next time,
Furius.

Opublikowane przez Kamil Furiusz Grotek

Początkujący malarz figurkowy i twórca dioram. Pomysł na bloga gromadzącego wiedzę modelarską wziął się z tego, że sam dobrze wiem ile trzeba się niekiedy naszukać potrzebnych informacji i w ilu różnych miejscach trzeba sprawdzać. Skoro ja już raz to zrobiłem, to po co inni mają to powtarzać? Lepiej mieć wszystko w jednym miejscu ;)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: